لینک کانال اطلاع رسانی شهرداری محمدآباد 
https://t.me/shahrdarimohammadabad25
 
اوقات شرعی
آمار سایت
آنلاین ها
60
امروز
281
دیروز
209
هفته
1532
ماه
51389
 
نظرسنجی
برخورد کدام یک از مسئولین بخش های شهرداری محمدآباد را نیکوتر وراضی کننده تر می دانید؟
 

مقاله رفاه اجتماعی
-ده: 
طرح مساله: مقاله حاضر پس از ارايه ملاحظات و رويكردهاي نظري مختلف به شهروندي، در پي تبيين اين مساله بوده است كه شهروندي و فرهنگ شهروندي حاصل تعهد، مسووليت پذيري و معاونت عناصر و عرصه هاي مختلف جامعه مي باشد. براي هر كدام از عرصه هاي مختلف جامعه يك نمونه آرماني (حاكميت خوبي، سازمان كارا و شهروند فعال) فرض شده، كه به عنوان عوامل دخيل در ايجاد و حفظ فرهنگ شهروندي در نظر گرفته شده است.
روش: روش مطالعه در اين مقاله كتابخانه اي و مطالعه اسنادي مي باشد.
يافته ها: به طور كلي مي توان گفت كه شهروندي و فرهنگ شهروندي محصول و محمل تعهد و مسوول بودن عناصر مختلف جامعه مي باشد و براي تحقق آن نيازمند يك حركت دو سويه هستيم، يكي از بالا به پايين، كه همان فرصت دهي و مشاركت جويي ساختار كلان مي باشد، و ديگري حركت از پايين به بالا كه همان مشاركت و فعاليت اجتماعي شهروندان براي حضور در عرصه هاي مختلف جامعه، به ويژه عرصه عمومي است.
نتايج: نقش شهروندان و انجام تعهدات شهروندي در توسعه فرهنگ شهروندي بسيار حايز اهميت است زيرا كه شهروندان عناصر شناور و پوياي جامعه محسوب مي شوند و در عرصه هاي مختلف جامعه حضور دارند.
فایل کامل مقاله در :


http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=73031
شعار سال 1397شمسی
اردیبهشت ماه سال 1397در یک نگاه
دیگر سایت ها
???? ???? ???? ?????

???? ????? ??????

???? ???? ????? ??????

???? ????? ????

???? ????????? ??????

?????? ???? ?????? ??? ??????

???? ???? ???? ???? ????? ????????