لینک کانال اطلاع رسانی شهرداری محمدآباد 
https://t.me/shahrdarimohammadabad25
 
اوقات شرعی
آمار سایت
آنلاین ها
3
امروز
221
دیروز
209
هفته
1532
ماه
51389
 
نظرسنجی
برخورد کدام یک از مسئولین بخش های شهرداری محمدآباد را نیکوتر وراضی کننده تر می دانید؟
 

معاونت اداری مالی
-واحد مالی
 1. رسیدگی ، ثبت و صدور اسناد ، عملیات حسابداری طبق قوانین ومقررات مالی
 2. نظارت به امور درآمد ، کارپردازی ،حسابداری ، اموال ، انبار ، درخواستهای خرید و...
 3. انجام مراحل مربوط به اسناد پیش پرداخت وعلی الحساب های مربوط به صورت وضعیت پیمانکاران
 4. تهیه و تنظیم تفریغ بودجه ، بیلان بودجه  ، اصلاح بودجه ، تعرفه عوارض محلی وارسال به دفتر شورای اسلامی شهر جهت تصویب
 5. محاسبه وپرداخت حقوق ودستمزد پرسنل شهرداری بصورت ماهیانه
 6. شرکت در کمیسیونهای مناقصه ، مزایده ، معاملات وتهیه مدارک واسناد مربوطه برابر مقررات وآیین نامه های مالی شهرداری ها
 7. اجرای قوانین وآیین نامه های مالی شهرداری ، در یافت ضمانتنامه وعقد قراردادهای پیمانکاری
 8. صدور احکام پرسنل کارگری وکارمندی
 9. ثبت اطلاعات مربوط به بودجه ، اصلاح بودجه ،تفریغ بودجه در سامانه بودجه شهرداریها ودهیاریهای کشور
 10. محاسبه  عوارض مرتبط به  صدور پروانه های ساختمانی ، پروانه کسب و ...
 11. پیگیری استعلامات ، مناقصات ومزایده های مربوط به پروژه ها، خریدو فروش اموال   مربوط به شهرداری در چارچوب مقررات .
خلاصه عملکرد مالی 93ارقام به ریال
 •  
 •  
 •  
هزینه های جاری هزینه های عمرانی
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
عملکرد واحد اداری شهرداری
1-انجام مکاتبات اداری وپیگیری آن از طریق سازمانها – ادارت ونهادهای مربوطه
2- پیگیری ارتقاء درجه شهرداری
3- صدور مرخصی وماموریتهای کارکنان شهرداری
4- پیگیری در خصوص خرید یکدستگاه بیل بکهو برای شهردای از طریق سازمان محترم شهرداریها ودهیاریهای کشور
5- پیگیری ومکاتبه در خصوص اخذ سهمیه قیر یارانه ای شهرداری از طریق سازمان محترم شهرداریها ودهیاریها
6- انجام مکاتبات و تنظیم لوایح مربوط به شورای اسلامی شهر
7- مکاتبه وپیگیری امور مربوط به آموزش پرسنل از طریق دوره های آموزشی برگزار شده توسط استانداری محترم اصفهان
8- پیگیری ونظارت برانجام مراحل اداری مربوط به پروژ ه های عمرانی در دست اجرای شهرداری جهت ارتقاء کیفیت وتسریع در مراحل اجرا
9- ارائه پیشنهاد طرحها و پروژه های شهری
10 - پیگیری ومدیریت در برنامه های جشن ها – همایشها و ... جهت برگزاری هر چه بهتر مراسمات  
11- شرکت در جلسات بخش ، شهرستان واستان به نمایندگی شهرداری
12-  انجام امور محوله درمسئولیت  جانشین شهردار در مواقع لزوم وفق شرح وظیفه  
 1. پیگیری وخرید یکدستگاه پژو405 جهت استفاده امام جمعه محترم شهر
 2.  نظارت وپاسخگو یی به کلیه استعلامات شهرداری در موعد مقرر براساس قانون ومقررات شهرداری
 3. پیگیری ،  تهیه و ارسال  دعوتنامه های مربوط به  برگزاری مراسمات وجلسات برگزار شده در شهرداری
 4. پیگیری امور مربوط به اخذ مجوز حفر چاه جدید فضای سبز شهرداری
 
 
 
 
 
خلاصه عملکرد واحد مالی شهرداری94
 1. رسیدگی ، ثبت و صدور اسناد ، عملیات حسابداری طبق قوانین ومقررات مالی
 2. نظارت به امور درآمد ، کارپردازی ،حسابداری ، اموال ، انبار ، درخواستهای خرید و...
 3. انجام مراحل مربوط به اسناد پیش پرداخت وعلی الحساب های مربوط به صورت وضعیت پیمانکاران
 4. تهیه و تنظیم تفریغ بودجه و بیلان  سال 1393شهرداری وارسال به دفتر شورای اسلامی شهر جهت تصویب
 5. محاسبه وپرداخت حقوق ودستمزد پرسنل شهرداری بصورت ماهیانه
 6. شرکت در کمیسیونهای مناقصه ، مزایده ، معاملات وتهیه مدارک واسناد مربوطه برابر مقررات وآیین نامه های مالی شهرداری ها
 7. اجرای قوانین وآیین نامه های مالی شهرداری ، در یافت ضمانتنامه وعقد قراردادهای پیمانکاری
 8. صدور احکام پرسنل کارگری وکارمندی
 9. ثبت اطلاعات مربوط به بودجه 94وتفریغ بودجه93  در سامانه بودجه شهرداریها ودهیاریهای کشور
 10. محاسبه   و وصول عوارض مرتبط به  صدور پروانه های ساختمانی ، پروانه کسب و ...
 11. پیگیری استعلامات ، مناقصات ومزایده های مربوط به پروژه ها، خریدو فروش اموال   مربوط به شهرداری در چارچوب مقررات .
12-انجام امور مربوط به  جذب اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای سال 93 ، انعقاد پیمانهای مربوطه و صدور اسناد حسابداری
13-ارائه صورتحساب اسفند نهایی سال1393 حسابهای تملک دارائی سرمایه ای به خزانه معین  استان اصفهان  و دیوان محاسبات جهت حسابرسی .
 
خلاصه عملکرد مالی 94  شش ماهه اول                                                                      ارقام به ریال 
بودجه شش ماهه عملکرد
درآمد هزینه های جاری هزینه های عمرانی
000/000/500/7ریال 762/071/843/8 598/350/144/4 862/268/225/2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
خلاصه عملکرد واحد اداری شهرداری94
1-انجام مکاتبات اداری وپیگیری آن از طریق سازمانها – ادارت ونهادهای مربوطه
2- صدور مرخصی وماموریتهای کارکنان شهرداری
               3   - انجام مکاتبات و تنظیم لوایح  مربوط به شورای اسلامی شهر
4- مکاتبه وپیگیری امور مربوط به آموزش پرسنل از طریق دوره های آموزشی برگزار شده توسط استانداری محترم اصفهان
5-  پیگیری ونظارت برانجام  مراحل اداری مربوط به پروژ ه های عمرانی در دست اجرای شهرداری جهت ارتقاء کیفیت وتسریع در مراحل اجرا یی کار
6- ارائه پیشنهاد در خصوص طرحها و پروژه های در دست اجرای شهرداری 
7- پیگیری ومدیریت در برنامه های جشن ها – همایشها و ... جهت برگزاری هر چه بهتر مراسمات  
8- شرکت در جلسات بخش ، شهرستان واستان به نمایندگی شهرداری
 9-  انجام امور محوله درمسئولیت  جانشین شهردار در مواقع لزوم وفق شرح وظیفه 
     10-نظارت وپاسخگو یی به کلیه استعلامات شهرداری در موعد مقرر براساس قانون ومقررات شهرداری
11-پیگیری ،  تهیه و ارسال  دعوتنامه های مربوط به  برگزاری مراسمات وجلسات برگزار شده در شهرداری
12-پیگیری در خصوص تامین آب فضای سبز از طریق شرکت آبفا منطقه
13-پیگیری در خصوص  تامین فضای مناسب جهت استقرار اورژانس 115در شهر
14-پیگیری در ارتباط با  انجام امور اداری مرتبط با راه اندازی پارکینگ عمومی شهر و شرکت در جلسات مربوطه .
15-پیگیری در خصوص تهیه امکانات دفتر امام جمعه محترم شهر
16-انجام امور مربوط به دبیرخانه شورای اسلامی شهر ( مکاتبات و پیگیری مصوبات )
17-انجام امور رفاهی  کارکنان شامل بیمه تکمیل درمان ، عمر و حادثه و 0000
18-انجام امور اداری مربوط به تمدید و صدور بیمه نامه ماشین آلات شهرداری و00
19- انجام سایر امور محوله از طرف شهردار محترم /
 
 
شعار سال 1397شمسی
اردیبهشت ماه سال 1397در یک نگاه
دیگر سایت ها
???? ???? ???? ?????

???? ????? ??????

???? ???? ????? ??????

???? ????? ????

???? ????????? ??????

?????? ???? ?????? ??? ??????

???? ???? ???? ???? ????? ????????